Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
o

You are here

Mission Directors
Description

* Toi la Thanh Tung Hien dang lam viec tai Thiet Bi Bep Nguyen Khang o day hoat dong trong linh vuc bep cong nghiep Trong do co Thiet bi inox Chau rua cong nghiep la thiet bi khong the thieu trong nha bep cua nhung noi dong khach nhu nha hang khach san cang tin truong hoc benh vien khu cong nghiep quan an quy mo lon chuoi nha hang Viec su dung chau rua bat cong nghiep se giup cong viec rua bat dia tro nen nhanh chong hieu qua hon Bai viet duoi day cua Thanh Tung se cung cap cho Quy khach cung ban doc thong tin chi tiet ve cau tao uu diem va phan loai chau rua bat hien nay

- Chau rua bat cong nghiep duoc san xuat tu chat lieu inox cao cap ben dep luon sang bong San pham duoc thiet ke dep mat rat thuan tien cho nguoi su dung san pham dam bao ve sinh an toan thuc pham phu hop voi bat cu nhu cau su dung va khong gian nha bep nha hang khach san quan an bep an cong nghiep hay bep an truong hoc

1. Cau tao cua chau rua bat cong nghiep

⇒ Chau rua bat cong nghiep duoc lam tu inox cao cap khong gi set co do sang bong va rat de ve sinh Voi thiet ke chinh thuong gom co 6 phan cau thanh sau:

- Phan ho rua Hoc rua Bon rua O day ta thong nhat goi la ho rua nhe Ho rua bat co kich thuoc chieu rong chieu ngang va sau lon theo tung loai va yeu cau thuc te Ho rua bat la phan se nam tren cung cua chau ben trong moi ho deu co bo xa co loc rac ngan khong cho rac thai troi xuong ong nuoc

- Phan thanh inox nho len Phia sau cua thanh moi ho hoac ca phan sau cua chau se co them tam inox cao khoang 150mm de tranh khong cho nuoc tung ra san khi dang rua

- Phan khung inox xung quanh chau Phan khung inox thuong bao quanh chau va nho len mot chut

- Phan chan chau rua Thiet ke loai chau rua bat thuong co 4 hoac 6 chan o cac goc so chan con phu thuoc vao loai chau co bao nhieu ho cac chan deu da duoc bo tron lai co loai co the tang giam dieu chinh chieu cao theo yeu cau hoac co banh xe doi voi loai chau can di dong khong de nhon nen dam bao an toan tuyet doi cho nguoi dung

- Phan voi chau rua Thuong moi ho se co mot voi rua co mot so truong hop voi rua thiet ke giua hai ho va co the quay di chuyen sang phai hoac sang trai de su dung cho hai ho

- Phan ke cua chau Ke cua chau rua thuong lam bang ke nan hoac ke bang tam inox o phi duoi ban phan ke nay co tien ich su dung trong viec de cac thiet bi nho nhu chau ro ra hoac do dung nha bep khac

- Ghi chu: co nhung chau co ban o giua hoac ben phai hoac ben trai cua chau

2. Uu diem cua chau rua bat cong nghiep

Kich thuoc ho rua lon nen co kha nang dung rua duoc nhieu loai bat dia cung mot thoi diem

San pham duoc gia cong san xuat hoan toan tu chat lieu inox 304 chong gi sang loang de ve sinh va do ben cao

Thiet ke tien ich de dang ket noi voi cac thiet bi bep khac trong khu vuc lap dat toan he thong hoac doc lap

Gia ban hop ly linh hoat theo so ho rua cua moi chau

3. Phan loai cac loai chau rua cong nghiep loai rua bat:

♦ Hien nay chau rua bat cong nghiep tren thi truong duoc phan chia theo so ho rua gom cac loai chau rua 1 ho chau rua 2 ho chau rua 3 ho chau rua 4 ho chau rua 5 ho chau rua dat mat da:

Chau rua bat inox cong nghiep 1 ho hay con goi la chau rua don

Voi kich lon duy nhat 1 ho rua chau rua bat cong nghiep 1 ho la thiet bi inox ho tro quan trong trong cac khach san nha hang quy mo vua va nho Kich thuoc cua loai chau rua nay pho bien nhat thuong la 500 x 600 x 200mm tuy nhien Quy khach co the dat hang theo yeu cau

* Mot so Dac diem noi bat

- Kich thuoc ho rong va sau nen co the de duoc nhieu bat dia

- Chau rua co hinh vuong hoac hinh chu nhat co ban phu ben phai hoac ben trai o canh ben de thuan loi cho viec ke bat dia tam thoi khi moi rua xong

- San pham duoc gia cong san xuat hoan toan tu inox 304 chong gi sang loang de ve sinh va do ben cao

- Voi thiet ke co 1 voi nuoc co the dieu chinh linh hoat tien loi trong qua trinh su dung

- Chieu cao chau thiet ke boi dieu chinh o 4 chan nen de dang tang giam theo chieu cao nguoi su dung

- Co thanh phia sau de chong tung toe nuoc ra san nha

- Ben trong ho deu co bo xa co loc rac ngan khong cho rac thai troi xuong ong nuoc

Chau rua bat inox cong nghiep 2 ho hay con goi la chau rua doi"

* Voi chau rua bat cong nghiep 2 ho dem toi cho nguoi su dung mot thiet bi chat luong phu hop voi moi truong nha bep trong khach san truong hoc benh vien cang tin khu cong nghiep nha hang lon Chau rua 2 ho duoc thiet ke va gia cong tu inox 201 va 304 day toi 1 0mm giup giam do va dap tang do ben va su cung vung Thuong kich thuoc ve do sau khoang 300mm hoac 350mm thich hop dung de rua mot khoi luong bat dia thuc pham lon

Dac diem noi bat cua chau:

- Chat lieu gia cong tu inox nhap ngoai 201 hoac 304 day 1 2mm chong gi va sang bong

- Kich thuoc ho 500 x 500 x 300mm Co the thiet ke va san xuat theo yeu cau

- Kich thuoc tong the cua chau 1200 x 750 x 800mm

- Chan cua chau co duong kinh 38mm co the dieu chinh chieu cao chau linh hoat

- Dat tieu chuan kiem dinh ISO 9001 2008

- Ben trong moi ho deu co bo xa co loc rac ngan khong cho rac thai troi xuong ong nuoc

- Thiet ke moi ho 1 voi rua rieng hoac hai ho chung mot voi rua nam o giua 2 ho

- Co thanh chan phi sau

- Co the co ke hoac khong co ke phia duoi tuy theo yeu cau thuc te

- Thiet ke loai co ban phai hoac ban trai hoac ban o giua hoac khong co ban tuy theo yeu cay va so thich

 Chau rua inox cong nghiep 3 ho 3 hoc rua

* Vi nhu cau thuc te Thay vi su dung chau rua cong nghiep 1 ho hoac 2 ho doi voi quan an nha hang benh vien truong hoc xi nghiep khu cong nghiep kho xuong lon luon dong khach thi lua chon chau rua bat cong nghiep 3 ho la thich hop hon Chat lieu chau duoc lam tu nhung tam inox day 1 0mm sang bong rat sang trong

* Dac diem va thong so noi bat chinh

- Chau duoc thiet ke co 3 ho to rong va sau giup dap ung nhu cau cung 1 thoi dieu nhieu nguoi co the rua bat va thuc pham voi khoi luong lon

- Chat lieu gia cong san xuat tu inox hoan toan nen do sang cao khong bi hoen gi va ben bi

- Co 6 chan vung chac

- Kich thuoc cac ho rua thuong la 500 x 500 x 300mm

- Chan ong D38 tang chinh chieu cao rat tien ich

- San pham Dat tieu chuan chat luong ISO 90012008

- Be mat sang bong de lau chui

- Co thanh phia sau ket hop voi voi rua dam bao khong bi nuoc ban ra ngoai trong qua trinh rua

- Thiet ke moi ho tuong duong 1 voi rua co them ben ben trai hoac ben phai tuy theo yeu cau

- Nguoi dung co the tiet kiem duoc thoi gian rua bat tuong doi vi luong bat dia chau de duoc la kha nhieu

 Chau rua bat inox cong nghiep 4 ho - 4 hoc rua - 4 khoang rua:

* Chau rua cong nghiep 4 ho thuong dung trong bep an lon co so luong nguoi an dong co nhieu tap vu co the cung nhau rua bat dia Chat lieu chau duoc lam tu nhung tam inox day 1 0mm sang bong rat sang trong

- Chat lieu gia cong va san xuat chau rua 4 ho lam bang Inox nhap ngoai 201 hoac 304

- Chau rua 4 ho duoc Thiet Bi Bep Nghuyen Khang truc tiep thiet ke gia cong va san xuat Dat tieu chuan chat luong ISO 90012008

- Cac thong so ve kich thuoc ho chieu cao ho kieu dang duoc thiet ke theo yeu cau khach hang

♦ Moi Quy khach cung cac ban tham khao them ve⇒ Chau rua bat cong nghiep 4 ho

* Thong so ky thuat chau rua cong nghiep

- Chat lieu inox hoac theo yeu cau cua khach hang

- So ho chau 02

- Kich thuoc chau mm 500 x 500 x 250 500 x 500 x 300 700 x 500 x 300

- Kich thuoc ban lam theo yeu cau cua khach hang

- Chan D38 tang chinh giup dieu chinh do cao de dang

Thanh Tung dang lam viec tai 1 cong ty Uy tin nen chac chan nhung chia se cua Thanh Tung se giup cac ban them nhieu kien thuc