Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Industries

Description

Từ khi sinh ra lớn lên trưởng thành, sự phát triển của mỗi cá nhân chịu sự chi phối của 4 yếu tố. Trong đó có bốn yếu tố cơ bản đó là bẩm sinh di truyền, môi trường, giáo dục và hoạt động của cá nhân. Vai trò nền tảng nhất cho sự phát triển của mỗi cá nhân chính là bẩm sinh di truyền.

 

Ngành sinh trắc vân tay đã có nhiều công trình nghiên cứu khoa học từ hơn 200 năm nay và đã được phát triển ở Việt Nam khoảng hơn 6 năm nay. Trên thực tế, kết quả của phương pháp sinh trắc vân tay đem lại sẽ không chính các ở mức 100% mà mức độ chính xác chỉ ở mức 80% trên mặt bằng chung.