Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Mission Directors

Description

<p><strong>Decor ph&ograve;ng trọ với kệ gi&agrave;y th&ocirc;ng minh qu&aacute; ưng &yacute;</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Với khoảng kh&ocirc;ng gian eo hẹp do phải thu&ecirc; một ph&ograve;ng trọ c&oacute; diện t&iacute;ch nhỏ n&ecirc;n việc mua một kệ gi&agrave;y th&ocirc;ng minh để trong ph&ograve;ng l&agrave; hợp l&yacute;. Do c&ograve;n đang đi học vừa đi l&agrave;m th&ecirc;m lại th&ecirc;m n&ecirc;n c&ocirc; sinh vi&ecirc;n nghĩ m&igrave;nh kh&ocirc;ng đủ điều kiện để mua tủ gi&agrave;y th&ocirc;ng minh, việc tiền kh&ocirc;ng kh&ocirc;ng nhiều n&ecirc;n c&ocirc; sinh vi&ecirc;n vẫn chưa nghĩ đến việc mua sắm tủ đựng gi&agrave;y d&eacute;p bằng gỗ tphcm, mọi người thường hay nghĩ rằng sinh vi&ecirc;n thường sẽ ăn ở bừa bộn, lộn xộn. Ph&ograve;ng trọ chỉ l&agrave; nơi c&oacute; chỗ ngủ l&agrave; đủ. Nếu mọi người nghĩ vậy l&agrave; sai lầm rồi nh&eacute;.</em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<ol>
<li><strong> Ng&agrave;y nay sinh vi&ecirc;n rất giỏi, d&ugrave; điều kiện kinh tế kh&ocirc;ng nhiều nhưng vẫn c&oacute; c&aacute;ch mua kệ gi&agrave;y th&ocirc;ng minh.&nbsp;</strong></li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-weight: 400;">Chi tiết tại:</span> <a rel="nofollow" href="https://hub.docker.com/u/xuongmocvanthanh"><strong>Showroom đồ gỗ tủ kệ th&ocirc;ng minh d&ugrave;ng trong trang tr&iacute; nội thất</strong></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li style="font-weight: 400;"><span style="font-weight: 400;">Để khiến diện t&iacute;ch sống m&igrave;nh sống trở gọn g&agrave;ng v&agrave; bắt mắt hơn. C&aacute;ch m&agrave; sinh vi&ecirc;n ng&agrave;y nay l&agrave;m đ&oacute; mua </span><strong>tủ gi&agrave;y th&ocirc;ng minh </strong><span style="font-weight: 400;">m&agrave; họ chọn ch&iacute;nh những nội thất hiện đại v&agrave; tiện nghi nhất ng&agrave;y nay thiết thi c&ocirc;ng v&agrave; thiết kế bởi xưởng mộc v&agrave; trang tr&iacute; nội thất Văn Th&agrave;nh.</span></li>
<li style="font-weight: 400;"><span style="font-weight: 400;">Thi c&ocirc;ng lại ph&ograve;ng trọ dựa tr&ecirc;n những g&igrave; đ&atilde; c&oacute; sẵn, đồng thời chi ti&ecirc;u nội thất kệ để gi&agrave;y th&ocirc;ng minh theo ti&ecirc;u ch&iacute; tiết kiệm những vẫn c&oacute; một căn ph&ograve;ng xinh xắn, bắt mắt.</span></li>
<li style="font-weight: 400;"><span style="font-weight: 400;">Phan Quốc Thịnh, hiện đang l&agrave; sinh vi&ecirc;n năm cuối của một trường đại học c&ocirc;ng nghệ TP HCM, cũng c&oacute; cho m&igrave;nh trải nghiệm với kệ gi&agrave;y th&ocirc;ng minh tương tự.&nbsp;</span></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-weight: 400;">Với việc chụp ảnh khoe g&oacute;c </span><strong>kệ gi&agrave;y th&ocirc;ng minh </strong><span style="font-weight: 400;">&nbsp;đ&atilde; nhận được h&agrave;ng trăm lượt y&ecirc;u th&iacute;ch, chia sẻ v&igrave; qu&aacute; sang - xịn m&agrave; gi&aacute; cả c&ograve;n phải căn. Bạn sinh vi&ecirc;n n&agrave;y kh&ocirc;ng thể sống với căn ph&ograve;ng trống trơn chẳng c&oacute; m&oacute;n nội thất g&igrave; ngo&agrave;i 4 bức tường được x&acirc;y dựng sẵn, anh ch&agrave;ng n&agrave;y đ&atilde; b&agrave;i tr&iacute; mọi thứ từ đầu đến cuối v&agrave; rồi nhận về th&agrave;nh quả ngo&agrave;i mong đợi. Căn ph&ograve;ng trọ ban đầu kh&ocirc;ng c&oacute; ngo&agrave;i 4 bức tường, kể cả chiếc kệ gi&agrave;y để d&eacute;p cũng kh&ocirc;ng c&oacute;. B&agrave;i tr&iacute; ph&ograve;ng trọ với kệ gi&agrave;y d&eacute;p qu&aacute; ưng, c&ocirc; g&aacute;i ở l&igrave; trong nh&agrave; xuy&ecirc;n suốt 1-2 tuần m&agrave; kh&ocirc;ng biết ch&aacute;n.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-weight: 400;">Xem th&ecirc;m:</span> <a rel="nofollow"href="https://www.zillow.com/profile/xuongmocvanthanh/"><strong>Nội thất th&ocirc;ng minh</strong></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<ol start="2">
<li><strong> Căn nh&agrave; ban đầu kh&ocirc;ng b&agrave;i tr&iacute; nội thất g&igrave; hết, kể cả chiếc kệ gi&agrave;y d&eacute;p cũng do Quốc Thịnh mua gỗ c&ocirc;ng nghiệp MDF về lắp r&aacute;p.</strong></li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-weight: 400;">&nbsp;Kết quả sau đ&oacute; lại khiến bạn b&egrave; của anh ấy ai cũng bất ngờ. Bản th&acirc;n anh ta lu&ocirc;n th&iacute;ch ở trong những căn ph&ograve;ng nhỏ nhưng mọi thứ phải ngăn nắp, n&ecirc;n mỗi quyết định sống tại một ng&ocirc;i nh&agrave; n&agrave;o đ&oacute;, anh ấy lại cố gắng bố tr&iacute; căn ph&ograve;ng đ&oacute; theo phong c&aacute;ch ri&ecirc;ng ho&agrave;n hảo nhất dẫu rằng n&oacute; c&oacute; thể mất kh&aacute; nhiều chi ph&iacute; v&agrave; thời gian. Cậu ấy mong muốn tủ đựng gi&agrave;y d&eacute;p bằng gỗ tphcm tự </span><strong>thi c&ocirc;ng nội </strong><span style="font-weight: 400;">thất tạo cho m&igrave;nh cảm gi&aacute;c gọn g&agrave;ng sau khi trở về nh&agrave; sau một ng&agrave;y đi học hay đi l&agrave;m mệt mỏi, Quốc Thịnh chia sẻ.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-weight: 400;">Tham khảo: </span><a rel="nofollow"href="https://www.zillow.com/profile/xuongmocvanthanh/"><strong>Thiết bị th&ocirc;ng minh</strong></a><strong>&nbsp;</strong></p>
<p><img src="https://i.imgur.com/O1XtOfI.jpg" /></p>
<p><em><span style="font-weight: 400;">Kệ ba tầng ấn tượng </span></em></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Với tổng chi ph&iacute; chưa tới 2 triệu, Quốc Thịnh đ&atilde; sắm được kệ gi&agrave;y th&ocirc;ng minh l&agrave; sản phẩm</span><strong> thiết kế nội thất </strong><span style="font-weight: 400;">của Văn Th&agrave;nh l&agrave;m nơi để gi&agrave;y d&eacute;p, đặt mua kệ để gi&agrave;y, kệ ti vi, tủ quần &aacute;o c&ugrave;ng v&ocirc; số nội thất trang tr&iacute; kh&aacute;c. Anh ch&agrave;ng ưu ti&ecirc;n mua h&agrave;ng trực tiếp v&igrave; đảm bảo được chất lượng v&agrave; tiện nghi, đồng thời kh&ocirc;ng phải mua tr&uacute;ng h&agrave;ng k&eacute;m chất lượng.</span></p>
<p><br /><br /><br /></p>